ข่าว

ฉลอง 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปี การทลายกำแพงเบอร์ลิน

ฉลอง 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปี การทลายกำแพงเบอร์ลิน

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปี การทลายกำแพงเบอร์ลิน: อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อการร่างรัฐธรรมนูญไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 12.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จพระราชทานพระดำรัสเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการครั้งนี้ด้วย ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาถึงอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 14.00 น.

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาโปรดลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI1fQzrHEw224DDFaIGuAEM-RrcVr-Qj3VnJuAaTtx9mTvgw/viewform

หรืออีเมล ducquangly@hotmail.com หรือ wpornsan@gmail.com

 

หมายเหตุ

ในวันสัมมนาจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้างาน ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 น. เท่านั้น

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X