สัมมนาวิชาการ  “Laboratory Safety Seminar: How to Create Safety Culture in Academic Institute”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) และ มูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (LSF) จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Laboratory Safety Seminar: How to Create Safety Culture in Academic Institute” ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 (จามจุรี 10)

วิทยากรผู้บรรยาย ประกอบด้วย

  • Dr. James A. Kaufman, President Founder, LSI จากสหรัฐอเมริกา
  • ดร.ประไพพิศ เทอร์ไน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
    รองประธานกรรมการมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (LSF)
  • รศ. ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ประธานกรรมการมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (LSF)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://www.shecu.chula.ac.th/home/train-list.asp?train=50

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรลักษณ์ มั่นสวัสดิ์ โทร. 0-2218-5222 หรือ woraluk.ma@chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X