ข่าว

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

นายวรุฒม์  ผ่องภักต์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ หนึงในสมาชิกทีม “Textureชนะเลิศการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ในหัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคน สร้างชาติ” ระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ หอดูดาว อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งนิสิตจะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลในเดือนมกราคม 2563

นายวรุฒม์  ผ่องภักต์ นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ที่ได้รับทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาชิกร่วมทีม “Texture” ประกอบด้วยนายโกสินทร์  บุตรเนียม ข้าราชการครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี  น.ส.ณัฎฐณิชา อุบลวรรณี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X