Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof.Toshiya Ueki, Executive Vice President, Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X