โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการฝึกซ้อมหนีอัคคีภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน และการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ปลอดภัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X