ข่าว

นิทรรศการ “ภาพถ่ายชีวิตของมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi)

นิทรรศการ “ภาพถ่ายชีวิตของมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi)

ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ชีวิตของมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi) เนื่องในวาระ 150 ปี ชาตกาลมหาตมาคานธี ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลา 09.00-16.30 น. ปิดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-3945

 

แนวความคิด

โมหันทาส กรัมจันท์ คานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) หรือที่คนไทยรู้จักในนามมหาตมาคานธี เกิดในปี ค.ศ. 1869 ในรัฐคุชราต บริติชอินเดีย เขาเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติช ราชในช่วงทศวรรษ 1940 มหาตมาคานธีเป็นผู้นำกิจกรรมทางการเมืองผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของเขา คานธียึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) โดยไม่ยอมให้ความร่วมมือกับแนวนโยบายของผู้ปกครองที่กดขี่ เชิดชูแนวคิดฮินดูนิยมและสวราช คือการปกครองในหมู่ตนเอง หลังอินเดียได้รับเอกราชไม่นานนัก มหาตมาคานธีก็ถูกสังหารในวันที่ 30 มกราคม 1948 ผลงานชั่วชีวิตของเขาทำให้อนุชนยกย่องเชิดชูเขาเป็น “บิดาแห่งชาติ”  อินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

ปี 2019 คือ ปีครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี เพื่อรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก ในวาระดังกล่าว ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายชีวิตมหาตมาคานธี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประวัติชีวิต กิจกรรม และสารจากบิดาแห่งชาติอินเดียผู้นี้ รวมทั้งวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคานธี เช่น “จรขา” คือกงปั่นด้ายที่คานธีได้ใช้เพื่อเรียกร้องให้ชาวอินเดียลุกขึ้นมาพึ่งพาตนเอง นำไปสู่สวราชและสวเทศี ทั้งนี้ จรขาเคยเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนธงอินเดียก่อนที่จะพัฒนามาเป็นอโศกธรรมจักรในปัจจุบัน จึงมีความผูกพันกับวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองอย่างมาก

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X