ข่าว

จุฬาฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

จุฬาฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัด“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ” ประจำปี 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้    นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้

– คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 10 ท่าน และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 21 ท่าน

ศาสตราภิชาน ผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิชาการในสาขาต่างๆ จำนวน 18 ท่าน

รางวัลระดับนานาชาติ จำนวน 58 รางวัล และรางวัลระดับชาติ จำนวน 85 รางวัล

– รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จำนวน 38 ท่าน

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่อาจารย์ บุคลากร นิสิต ที่มีผลงานสร้างชื่อด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงบุคคลากรสายปฏิบัติการ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและการทำงานของบุคลากรในองค์กร พิธียกย่องเชิดชูเกียรติจึงเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สร้างกำลังใจ ยกย่องแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานวิจัยต่อไป

ติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ https://bit.ly/33WeeIo และติดตามภาพบรรยากาศงานพิธี Youtube: Research Chula

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X