ข่าว

เสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง“อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

เสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง“อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562  ณ  ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการเสวนา จากนั้น  ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวนำการเสวนาเรื่อง “อนาคตของศาสตร์ : ความหวังต่อสังคมศาสตร์” และการบรรยายเรื่อง “นโยบายสาธารณในโลกแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  รวมทั้งการเสวนาวิชาการเรื่อง “อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X