ข่าว

บรรยายเรื่อง “Erasmus+ เพิ่มพลังวิจัย เสริมกำลังวิชาการ”

บรรยายเรื่อง “Erasmus+ เพิ่มพลังวิจัย เสริมกำลังวิชาการ”

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ Plearn Space อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการบรรยายเรื่อง Erasmus+ เพิ่มพลังวิจัย เสริมกำลังวิชาการ”  โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแก่ พณฯ เอกอัครราชทูต เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

และในช่วงบ่าย ณ ห้อง 515 อาคารมหิตลาธิเบศร มีการบรรยายเรื่อง “การเขียนขอทุนวิจัย Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” โดยอาจารย์จุฬาฯ ผู้เคยได้รับทุน Erasmus+ และทุน The Marie Sklodowska-Curie Fellowship โดย Simon Grimley ผู้แทนระดับภูมิภาค EURAXESS ASEAN  มีนิสิตจุฬาฯสนใจเข้าฟังจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X