ข่าว

การเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง”

การเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง”

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง” ซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย

คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ และสถาบันดิจิตอลอาเซียน กรรมการ กสทช.
คุณบริลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
คุณเนาวรัตน์ เสือสะอาด แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และคณะทำงานพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์
คุณคำรณ มะนาวหวาน วิศวกร นักประดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจ
คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X