ข่าว

เสวนา “มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์”

เสวนา “มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อนร่วมโลกจัดกิจกรรม The Sound of Silence มีการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “การสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของสถานพยาบาลสัตว์ และสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลของเจ้าของสัตว์เลี้ยง”  ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.น.สพ.กัมปนาท สุนทรวิภาค อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการศิลป์ คณะละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X