ข่าวสารจุฬาฯ

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตจุฬาฯ

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะดำเนินการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารสำหรับนิสิตปัจจุบัน ที่เกิด พ.ศ. 2542 และนิสิตใหม่ที่เกิด พ.ศ. 2537 – 2542 ซึ่งไม่ได้เรียนจบ รด.ปี 3

ขอให้นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารนำเอกสารมาติดต่อที่ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้นล่าง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้จาก http://www.sa.chula.ac.th/wp-content/uploads/2019/09/draft-deferments-form.pdf หรือขอรับได้ที่ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้นล่าง

ทั้งนี้ นิสิตต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกฉบับ

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย