ข่าว

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ปี 2562

อธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ ปี 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานอธิการบดีพบประชาคมชาวจุฬาฯ : สื่อสารความคืบหน้าการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  ณ ห้อง 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  (อาคารจามจุรี 10)  ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวถึงการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ  ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X