ข่าว

งานมอบวุฒิบัตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

งานมอบวุฒิบัตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง 801อาตารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดงานมอบวุฒิบัตรการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86 โดย ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86 จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 23-28 และ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ-สระบุรี จังหวัดสระบุรี และ  โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X