ข่าว

จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Chemon Inc. รองรับการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน

จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Chemon Inc. รองรับการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐาน

เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และ Dr.Si – Whan Song, Chief Executive Officer บริษัท Chemon Inc. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรองรับการวิจัยและทดสอบชีววัตถุที่ต้องทดสอบในสัตว์ทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์ไพรเมทที่ได้มาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดีตามหลักการ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) และ GLP (Good Laboratory Practice)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัท Chemon Inc. ประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือกับบริษัท Chemon Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในสาม GLP-Certified Contract Research Organization (CRO) ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ในด้านการบริการทดสอบระดับ non-clinical ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ดี (GLP) ตามหลักการ OECD ให้ครอบคลุมหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ และศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ที่มีการใช้สัตว์เป็นโมเดลในการทดสอบความปลอดภัยของยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และสารตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ มีเป้าหมายในการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามหลัการดังกล่าวภายในปี 2563 ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่มีการทดสอบสารตัวอย่างในสัตว์กลุ่มไพรเมทเป็นหน่วยงานแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อเป็นการเติมเต็มห่วงโซ่การพัฒนาและผลิตยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ของประเทศไทยให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการนำไปใช้ในมนุษย์ต่อไป ทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดการนำเข้ายาและวัคซีนเพื่อใช้ภายในประเทศ

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X