ข่าว

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 “Contemporary Issues in Public Health”

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 “Contemporary Issues in Public Health”

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ร่วมกับ Teikyo University และHarvard University จัดประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 “Contemporary Issues in Public Health” เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดาริน บอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ยกระดับองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุข และ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุม ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธาณสุข จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจุฬาฯ ศ.ดร.สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธาณสุข จุฬาฯ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X