ข่าว

งานเปิดบ้าน Chula PPC Open House 2020

งานเปิดบ้าน Chula PPC Open House 2020

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโทและเอก โดยจะจัดขึ้น 2 รอบ ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ http://www.ppc.chula.ac.th/admission/

และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/2mmpjkL หรือสอบถาม โทร. 0-2218-4116

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X