ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561  วันแรก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561  วันแรก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. และเวลา 14.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จ
     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันแรก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ได้แก่ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศ.พญ.อุษา ทิสยากร แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผศ.อำพน นะมาตร์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดร.อำพน กิตติอำพน เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศ.พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ศ.ดร.เซอร์เก เชอร์โบฟ ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
     ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิตจุฬาฯ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X