ข่าว

แถลงข่าวโครงการความร่วมมือวิจัยขยะพลาสติกในทะเล

แถลงข่าวโครงการความร่วมมือวิจัยขยะพลาสติกในทะเล

         เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขยะพลาสติกในทะเล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยในจุฬาฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมี .นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการสมาคมการตลาดเพื่อการเกษตรและอาหารแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และประธานคณะทำงานด้านอาหารและเกษตร องค์การสหประชาชาติ เอเชียแปซิฟิก (UN-AFMA-FAO Annex) ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน

จากนั้น รศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดร. สุจิตรา วาสนาดำรงดี ผู้จัดการโครงการ Chula Zero Waste รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงรายละเอียดการวิจัยขยะพลาสติกในทะเลภายใต้โครงการการจัดการขยะต้นแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลสำรวจเบื้องต้นของพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของคนไทย

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X