ข่าว

จุฬาฯร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุฬาฯร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X