ข่าว

มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ

มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ  รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ ประธานนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2512  (CU Freshy 12) พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2512  มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพฯ เป็นจำนวนเงิน 6,079,120 บาท แก่ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  ในการนี้คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป นิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2512 ร่วมบริจาค เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,079,120 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X