ข่าวสารจุฬาฯ

จดหมายข่าว WASTE Talk Newsletter “ความรู้การจัดการขยะของเสียและสารเคมีอันตราย”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนนโยบายและแนวปฎิบัติในการจัดการของเสีย-จากข้อมูลสู่คำตอบ (Collaboration on Waste Management – Data to Solutions) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ชุมชน และขยะมูลฝอยติดเชื้อ

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาฯ ในฐานะหน่วยประสานหลัก ได้จัดทำจดหมายข่าว WASTE Talk Newsletter ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2562 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะของเสียและสารเคมีอันตราย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด WASTE Talk Newsletter ฉบับที่ 3 ได้ที่ http://bit.ly/2LLe1k7 หรือดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ ได้ที่ http://bit.ly/2ojFoch

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) โทร. 0-2218-3952-3

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย