ข่าวสารจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ประธานในการรับรอง H.E. Mr. Szilveszter Bus, Ambassador of Hungary to Kingdom of Thailand และคณะได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมกันจัดงานระหว่างศูนย์ยุโรปศึกษา เเละสถานทูตฮังการี รวมถึงประเด็นการขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในฮังการี

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย