ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้บริหารจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ ซึ่งออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 2HD เกี่ยวกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการระดับสูง

รศ.ดร.ณัฐชา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ (CU Innovation Hub) และ เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (SID) รวมทั้ง สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII) โดยได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) [Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program)] เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต สามารถสร้างคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง รองรับระบบการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างผู้นำและบัณฑิตรองรับอนาคตให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและสังคม

 

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย