ข่าวสารจุฬาฯ

70 Years of Federal Republic of Germany and 30 Years of the Fall of Berlin Wall

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “70 Years of Federal Republic of Germany and 30 Years of the Fall of Berlin Wall” โดย H.E. Mr Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ http://shorturl.at/aoBP2 หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ แผนที่อาคารจัดงาน https://goo.gl/maps/Mxg6rrb87spZoc9o6

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย