ข่าว

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร (Chartered Institute of Library and Information Professionals – CILIP) นับเป็นแห่งแรกของประเทศ และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรระดับสากลครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 17 ตุลาคม 2567

การรับรองดังกล่าวนี้จะส่งผลให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา จุฬาฯ ได้รับการยอมรับและสามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X