ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลักสูตรปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพห้องสมุดและสารสนเทศแห่งสหราชอาณาจักร (Chartered Institute of Library and Information Professionals – CILIP) นับเป็นแห่งแรกของประเทศ และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรระดับสากลครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 17 ตุลาคม 2567

การรับรองดังกล่าวนี้จะส่งผลให้บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา จุฬาฯ ได้รับการยอมรับและสามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X