ข่าว

จุฬาฯ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

จุฬาฯ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดงานประชุมและแถลงข่าวโครงการนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4.0 โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐก จากนั้น ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาฯ กล่าวถึงนวัตกรรมความบันเทิง ว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการนี้เพื่อเปิดทางไปสู่การวางระบบส่งออกสื่อบันเทิงอย่างเป็นรูปธรรม และ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและวิชาชีพ ทำให้เกิดการเติมเต็มซึ่งกันและกัน และจะเป็นแบบอย่างสำหรับการทำงานในอนาคต

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X