ข่าว

สัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว”

สัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ “โครงการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง
สัมมนาวิพากษ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
“โครงการพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัว”
(Non-custodial measures)

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม
อาจารย์ศิรธัช ศิริชุมแสง

ลงทะเบียนเข้ารับฟังได้ที่ https://forms.gle/EaqA4QW3V2jvpo2F6

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X