ข่าว

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง ความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี

สัมมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง  ความสัมพันธ์อาเซียน – เกาหลี

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยดองอา สาธารณรัฐเกาหลี จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ ด้านความสัมพันธ์อาเซียน-เกาหลี ในหัวข้อ “Moving towards the Enhancement of Relations between ASEAN and Korea​” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและเกาหลีในหลากหลายมิติ และเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน-เกาหลีในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที https://qrgo.page.link/FvMN2

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X