ข่าว

กฐินพระราชทาน จุฬาฯ ประจำปี 2562 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

กฐินพระราชทาน จุฬาฯ ประจำปี 2562 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อบูรณะเสนาสนะสงฆ์โดยเสด็จพระราชกุศล โดยมี ศ. (กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี โดยในเวลา 08.30 น. มีพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวรารามราชวรวิหาร และเวลา 10.00 น. มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระวิหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นิสิตเก่าจุฬาฯ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมีความสัมพันธ์อันดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลายด้าน อาทิ การประกอบกิจทางศาสนา ในงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อปี 2542 และ 2545 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือนพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อปี 2550 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 หลัง ในเขตพุทธาวาส ณ บริเวณใกล้เรือนพระศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเมื่อปี 2554 และ 2558 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างเสนาสนะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X