ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพสำหรับการเพาะชำกล้าไม้

เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ  ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ และนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการทดสอบแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ  สำหรับการเพาะชำกล้าไม้ เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก และต่อยอดการนำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือ zero-waste cup ที่ใช้แล้ว ซึ่งย่อยสลายได้ในดิน ไปใช้ทดสอบเพาะชำกล้าไม้ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และการกำจัดขยะในจุฬาฯ อย่างครบวงจร  โดยมี ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) เป็นผู้กล่าวรายงาน

ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย จึงได้จัดโครงการ Chula Zero Waste เพื่อป้องกันหรือลดขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ทำให้ในปัจจุบันโรงอาหารภายในจุฬาฯ กว่า 17 แห่ง ได้เปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ หรือ zero–waste cup  100 %  แก้วดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ทั้งหมดภายใน  4-6 เดือน ซึ่งนำไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ หรือ PETROMAT จะร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เดินหน้าได้ต่อไป

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นโดยมีความต้องการเพาะกล้าไม้คุณภาพดีปีละ 100 ล้านต้น   ดังนั้นการนำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพหรือ zero-waste cup ที่ผ่านการใช้งานแล้วจากจุฬาฯ มาทดสอบการย่อยสลายในดิน สำหรับนำไปใช้เพาะชำกล้าไม้แทนถุงพลาสติก จึงเป็นโครงการนำร่องที่ดี ความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ ในครั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดขยะพลาสติก และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย