ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาเรื่อง “The Smarter Future of Higher Education”

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “The Smarter Future of Higher Education” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวงศ์ทนงค์ ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาได้ที่  https://forms.gle/kTk7EWEFPiWCNj2E8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0 – 2218 – 2565 – 97 ต่อ 7061 หรือ โทร. 09-7953-5356

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย