ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จาก Best Global Universities 2020 โดย U.S. News & World Report

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย จากผลการจัดอันดับ Best Global Universities 2020 โดย U.S. News & World Report ซึ่งจุฬาฯ ได้คะแนนรวม 48.2 คะแนน เป็นอันดับที่ 522 ของโลก  อันดับที่ 81 ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นอันดับที่ 6 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในส่วนของรายวิชานั้น มี 3 รายวิชาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ วิชาเคมี (Chemistry) วิชาวัสดุศาสตร์ (Material Science) และวิชาฟิสิกส์ (Physic) นอกจากนี้ ยังมี 4 รายวิชาที่จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ของประเทศไทย ได้แก่ วิชาชีววิทยาและชีวเคมี (Biology and Biochemistry) วิชาคลินิกเวชกรรม (Clinical Medicine) วิชาวิศวกรรมศาสตร์(Engineering) และวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Best Global Universities 2020 คำนวณค่าน้ำหนักจาก 13 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด

(RANKING INDICATOR)

ค่าน้ำหนัก

(WEIGHT)

ลำดับที่ของจุฬาฯ

(RANK)

Global research reputation
12.5%
#305
Regional research reputation
12.5%
#25
Publications
10%
#470
Books
2.5%
#606
Conferences
2.5%
#332
Normalized citation impact
10%
#976
Total citations
7.5%
#536
Number of publications that are among the 10% most cited
12.5%
#592
Percentage of total publications that are among the 10% most cited
10%
#1,099
International collaboration – relative to country
5%
#754
International collaboration
5%
#455
Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field
5%
#538
Percentage of total publications that are among the top 1% most highly cited papers
5%
#812

การจัดอันดับของ Best Global Universities 2020 ครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคะแนนการจัดอันดับในระดับโลกเท่ากับจุฬาฯ ด้วย

สามารถดูรายละเอียดและผลคะแนนได้ที่ https://www.usnews.com/education/best-global-universities/thailand

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย