ข่าวสารจุฬาฯ

ค่ายฝึกอบรมทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรมทำวิจัยและผลงานวิชาการ ครั้งที่ 7 “เทคนิคการทำวิจัยและการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กร” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ฝึกการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,800 บาท สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา

ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 089-555-6661, 087-177-7688 หรือ E-mail : Council-staff123@gmail.com

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย