ข่าว

งาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

งาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” ครั้งที่ 1 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อแนะนำเคล็ดลับการเตรียมตัวสอบและการเลือกสาขาในการสอบ TCAS63 เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองเลขาธิการ ทปอ. และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ.เป็นวิทยากร นอกจากนี้ในงานมีการเสวนากับนิสิตจุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีชื่อเสียงได้แก่ นายกฤตภัค อุดมพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายปุณยตว์ เรืองยังมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนางสาวพิรัลพัชร ลีลาเทพินทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อแนะนำเทคนิคการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS แก่นักเรียนและผู้สนใจ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X