ข่าวสารจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)”

ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ร่วม “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์” ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS)
ปีการศึกษา 2562

  • ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2562
  • ระบบทวิภาค และระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน -27 ธันวาคม 2562

โดยสามารถประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ e-mail: DAD.OAA@chula.ac.th

***หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ***

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย