ข่าว

สัมมนา เรื่อง “The smarter future of higher education”

สัมมนา เรื่อง “The smarter future of higher education”

สัมมนาวิชาการอุดมศึกษา ในหัวข้อ “The smarter future of higher education” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมเสวนา

 • ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ
  ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณวงศ์ทนงค์ ชัยณรงค์สิงห์
  ผู้บริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด

ดำเนินการเสวนาโดย

 • ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
 • คุณกมลเนศ ฤทธิ์เดชา (ใบตอง AF9) นิสิตดุษฎบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

โปรดลงทะเบียนที่ https://forms.gle/kTk7EWEFPiWCNj2E8

หรือติดต่อ คุณจิรกานต์ Tel. 097-953-535-6 Email: js.jirakarn@gmail.com

หรือ สาขาวิชาอุดมศึกษา 02-218-2565-97 ต่อ 7061

จัดโดย สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X