ข่าว

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี และ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล ให้การต้อนรับ นายซิลเวสเตอร์ บุช (H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการีประจำประเทศไทย และคณะ รวม 20 คน ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X