ประชุมวิชาการ “The 7th International Conference on “Bio-based Polymers ICBP2019

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019 ระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดหลัก ‘Bio-based Polymers for Bio-Circular-Green Economy’ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้านวัสดุฐานชีวภาพ (bio-based) สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘BCG Model: New Inclusive Growth Engine for Thailand’ ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30-16.00 น.

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code เพื่อสำรองที่นั่งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2218-4117, 0-9932-18611

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X