BALAC เชิญฟังการบรรยายโดย Darrel J. McLeod นักเขียนชื่อดังชาวแคนาดา

หลักสูตรนานาชาติ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ (BALAC) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย จัดการบรรยายโดย Darrel J. McLeod นักเขียนพื้นเมืองชื่อดังชาวแคนาดา ผู้ได้รับรางวัล Canadian Governor General award-winning indigenous writer  ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงานนี้ Darrel J. McLeod จะร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องงานวรรณกรรมและบริบททางสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของแคนาดา จากหนังสือ “Mamaskatch”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/3ygkKW69epooSGLu5
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-4641

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X