ข่าวสารจุฬาฯ

Thailand Green Design Awards 2020

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Thailand Green Design Awards 2020” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้ก้าวสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป เพื่อสร้างสังคมสีเขียวที่อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งในระดับเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ระดับวิสาหกิจชุมชน SMEs ประชาชนทั่วไป และในระดับภาคเอกชน ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และ นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation)
  2. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)
  3. ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ (Life Enhancement)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgda.in.th Facebook TGDA.Thailand อีเมล์ tgda-kapi@ku.th หรือโทรศัพท์ 09-2557-3022, 0-2942-8600-3 ต่อ 213 601 603

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย