จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี “เทคโนโลยีชีวภาพ” เริ่มเปิดเรียนปี 2563

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ทางเทคโนโลยีโดยใช้ระบบชีวภาพ สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปสร้าง ดัดแปรผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีชีวภาพทำให้เกิดความก้าวหน้าทางการเกษตร การแพทย์ การผลิตอาหาร และการใช้ประโยชน์ของพืชผลด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เช่น เทคโนโลยีดีเอ็นเอรีคอมบิแนนต์ ภูมิคุ้มกันวิทยาประยุกต์ และจีโนมิกส์ ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายด้าน จึงเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพอันจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จึงได้เปิดหลักสูตรสหสาขาวิชาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ Bachelor of Science in Biotechnology (International Program) เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการดังกล่าว โดยจะเปิดการเรียนการสอนในภาคต้น ปีการศีกษา 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฯ ได้ที่ http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/
และสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2218-5436 หรือผ่านทางอีเมล์ bbtechchula@gmail.com

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X