สัมมนาวิชาการ “The smarter future of higher education”

สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “The smarter future of higher education” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา จากนั้นเป็นการเสวนาโดย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณวงศ์ทนงค์ ชัยณรงค์สิงห์ ผู้บริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย กมลเนศ ฤทธิ์เดชา (ใบตอง AF9) นิสิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X