ข่าว

อบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality”

อบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality”
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality: Quality Week“Scientific Approach for Drug Registration: Quality in Quality Part” เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน  2562 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลของการขึ้นทะเบียนในส่วนคุณภาพของ ASEAN Common Technical Dossiers (ACTD) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเรียงข้อมูลที่มีความครอบคลุมทุกประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการประเมินตำรับยา และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมินตำรับยาได้อย่างตรงประเด็นตามหลักวิชาการ โดยมี ผศ.ภญ. ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธานเปิดการอบรม

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X