ข่าวสารจุฬาฯ

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ชอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟัง เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?” ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากรโดย

  • ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • อ.ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร LL.M.Business Law (International Program) คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผศ.ดร. หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผศ.ดร. เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นายฉัตรชัย เอมราช นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย

  • ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
  • อาจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

    ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://qrco.de/bbJW7Y

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย