ข่าว

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัก เปลี่ยนเมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัก เปลี่ยนเมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ”

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ และแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปักเปลี่ยนเมือง” กับการใช้พื้นที่สาธารณะ (Pin your point, Point your pain) ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเปิดที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน ตรวจสอบ และต่อยอดการใช้ประโยชน์ ตลอดจนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการนี้

พบกับกิจกรรม “ชีวิตสาธารณะ” “บุคลิกมนุษย์เมือง” “พื้นที่สาธารณะ : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และการบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตบนพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต” โดย ผศ.คมกริช ธนะแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 0-2234-0293 หรือ www.uddc.net

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X