ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก” ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สื่ออื่นๆ เช่น ศิลปะ เป็นตัวช่วยในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของเด็กได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล และ อ.อาภาพร อุษณรัศมี แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร


ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://smarterlifebypsychology.com/ws-lang-devart/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกรรณิกา โทร. 0-2218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X