ข่าว

สัมมนา “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

สัมมนา “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบกระบวนการและพลังงาน (Center of Excellence in Process and Energy Systems Engineering) ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาพิเศษ “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้อง Lecture Hall ชั้น 10 ตึก 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอความท้าทายและโอกาสของ BCG Economy ในมุมมอง Process Engineer รวมทั้งการประยุกต์ใช้ Multi-scale Decision-Making กับการวางแผนจัดการกระบวนการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Process Systems Engineering ระดับโลก ได้แก่

  • Prof. Stratos Pistikopoulos, Director of Texas A&M Energy Institute
  • Prof. Jay Hyung Lee, Director of Saud Aramco-KAIST CO2 Management Center at KAIST

สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ https://shorturl.at/brKN3 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X