ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  กราบบังคมทูลรายงาน ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ และทรงดนตรีร่วมกับวงพี่เก่าในเพลงอาหนู เถา (บทร้องพระราชนิพนธ์)

ในการนี้ ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ  นำคณะกรรมการชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้ ธูปเทียนแพ นายทินพงษ์ นามสนิท ประธานชมรมคนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจการของชมรมดนตรีไทยในรอบปีที่ผ่านมา  จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อ.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู อ.อุษา แสงไพโรจน์ อ.สมพงษ์ ภู่สร และ อ.ศักรินทร์ สู่บุญ ครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทย เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนและสมุดเยี่ยม พระราชทาน  พระราชดำรัสแก่นิสิตชมรมดนตรีไทย และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนิสิตชมรมดนตรีไทย อาจารย์  ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย ครูดนตรีไทยอาวุโส  ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู ครูผู้สอน และคณะกรรมการดำเนินงาน

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X