ข่าว

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   วิโรฒและสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการทางดุริยางคศิลป์และเทศกาลแสดงศิลปวัฒนธรรมอินโดนีเซีย  กาเมลัน : 9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X